Dofinansowanie ZUS

Dofinansowanie ZUS na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy

Redukcja hałasu - dofinansowanie ZUS

Dofinansowanie ZUS BHP – w bieżącym roku podobnie jak w latach ubiegłych przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które przyczynią się do poprawy warunków pracy ich pracowników. W ramach programu Dofinansowanie ZUS BHP  zostaną wybrane projekty, które mają na celu poprawę „bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy lub chorób zawodowych oraz redukcję negatywnego wpływu szkodliwych czynników w środowisku pracy”. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W ramach projektu możliwe jest także uzyskanie dotacji na kurtyny akustyczne redukujące poziom hałasu na halach produkcyjnych. Przegrody dźwiękochłonne poprawiają komfort pracy i ograniczają ryzyko wystąpienia uszczerbków słuchu wśród personelu narażonego na długotrwały hałas o natężeniu powyżej 80 dB.

Dofinansowanie ZUS do osłon spawalniczych

Dofinansowanie ZUS BHP 2024 dla firm zostało wprowadzone w celu umożliwienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych realizacji zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Jednym z tych zadań jest prewencja wypadkowa w miejscach pracy, dlatego też inwestycje ubiegające się o dofinansowanie ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy muszą spełniać ściśle określone kryteria. Wśród szerokiego katalogu rozwiązań dofinansowanie można uzyskać także na ekrany spawalnicze oraz inne osłony minimalizujące ryzyko poparzeń skóry i narządu wzroku na skutek promieniowania świetlnego emitowanego przez łuk elektryczny w procesie spawania.

Kto z przedsiębiorców może uzyskać dofinansowanie ZUS BHP?

Do konkursu o dotacje z ZUS na BHP może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 • Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 • Nie zalega z opłacaniem podatków.
 • Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 • Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.
 • Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jaka jest wysokość dofinansowania ZUS BHP?

Minimalna kwota dofinansowania z ZUS, na którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000 złotych. Wnioski, których projekty mają niższą wartość, nie będą rozpatrywane. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu na dotacje z ZUS wynosi 80% szacowanej wartości projektu, jednak nie przekracza 299 000 złotych dla projektów inwestycyjnych, oraz 300 000 złotych dla działań inwestycyjno-doradczych. Z tej kwoty 299 000 złotych przeznacza się na działania inwestycyjne, a 1 000 złotych na działania doradcze. Należy również uwzględnić ograniczenia kwotowe określone w wybranych punktach katalogu działań.

Dofinansowanie ZUS musi poprawiać bezpieczeństwo pracy

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą poprawiać bezpieczeństwo pracy, zmniejszać zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukować niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka. Dofinansowanie zostanie przyznane przedsiębiorstwu jedynie wtedy, gdy inwestycja należeć będzie do jednej z kategorii w ramach katalogu działań inwestycyjnych i doradczych przewidzianych na dofinansowanie z ZUS na BHP.

Dotacja ZUS BHP - katalog działań inwestycyjnych

 1. Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeń technicznych, np. osłon nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 150.000 zł.

 2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeń technicznych, tj. urządzeń: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych na nacisk, aktywnych optoelektronicznych (np. kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 180.000 zł.

 3. Zakup i instalacja do maszyn lub innych urządzeń technicznych uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 180.000 zł.

 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.
 5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach miejscu pracy, np.: ręczne detektory toksycznych gazów, wiatromierze, belki świetlne, sygnalizatory świetlne oraz akustyczno-optyczne sygnalizatory stref występowania zagrożenia, takich jak:
  strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnątrzzakładowe, zbiorniki. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.

 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym z wyłączeniem promieniowania optycznego.
 7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.
 8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.
 9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem jak kurtyny paskowe obniżające poziom hałasu o 35 dB.
 10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
 11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60.000 zł.
 12. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym jak ekrany spawalnicze i folia spawalnicza.
 13. Zakup środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, np. elastyczne osłony izolacyjne, uziemiacze, drążki izolacyjne/manewrowe, akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia, hak ewakuacyjny.
 14. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej, zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne, np. jonizatory powietrza, maty i listwy antyelektrostatyczne itp.
 15. Zakup i instalacja urządzeń i elementów klimatyzacji ogólnej do stosowania w warunkach mikroklimatu gorącego lub zimnego (np. centrali klimatyzacyjnych, centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wentylatorów, filtrów, nawiewników powietrza, regulatorów, przewodów) pod
  warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 200.000 zł.

 16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej do stosowania w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami chemicznymi lub pyłowymi (np. obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej).
 17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej innych niż wymienione w powyższym punkcie. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 200.000 zł.

 18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi ciągów komunikacyjnych i innych otworów w stropach, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) oraz drabiny rozstawne jezdne z podestem roboczym wyposażonym w zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

 19. Zakup maszyn i urządzeń z ruchomym podestem roboczym, służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne), w tym wózki kompletacyjne podnoszące pracownika wraz z ładunkiem. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 50.000 zł.

 20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 30 kN/m2 (w szczególności szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60.000 zł.

 21. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. tymczasowe balustrady/bariery, odbojnice ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, itp. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 25.000 zł.

 22. Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów,
  1. ładunków lub materiałów, np.:
   • ręczne wózki platformowe oraz platformowe dwunożycowe
   • schodołazy,
   • wciągniki z jednym uchwytem mocującym,
   • żurawiki,
   • wciągarki z jednym uchwytem mocującym,
   • suwnice,
   • chwytaki i manipulatory (samojezdne, prowadzone i podwieszane),
   • wozidła prowadzone (o maksymalnej prędkości jezdnej/roboczej do 6 km/h),
   • wyciągi towarowe (windy dekarskie),
   • dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny),
   • egzoszkielety pasywne.

  Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

 23. Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe,
  • ręcznie prowadzonych ciągników do wózków, np. magazynowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej prędkości jezdnej do 6 km/h),
  • urządzeń do transportu pionowego osób chorych, niepełnosprawnych, zmarłych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,
  • schodołazów do transportu osób,
  • zestawów do zrywki drewna (przyczepa leśna z żurawiem, bez ograniczenia udźwigu).
 24. Zakup wyposażenia stanowisk pracy, które ma na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie obciążenia o charakterze statycznym poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie, stojącej i siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Dofinansowaniu podlegają istniejące stanowiska pracy, które ze względu na występujące duże obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wymagają modernizacji. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

 25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji (sterylizatory parowe, urządzenia do dezynfekcji powierzchni i powietrza), komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, śluzy sanitarne, stacje do mycia i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej, stacje do dezynfekcji rąk, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 50.000 zł.

 26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np. urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, bezpieczne pojemniki), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, środki do ograniczania wycieków (np. wanny, sorbenty), przemysłowe systemy detekcji toksycznych lub wybuchowych gazów. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 80.000 zł.

 27. Zakup środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz sprzętu do pracy na wysokości, tj. sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym” oraz urządzeń kotwicznych. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

Posted in Brak kategorii.